Our Chef
Chef Vichit Mukura is one of the most celebrated chefs in Thailand. For the past 30 years he has dedicated his culinary career to sharing his knowledge and appreciation of Thai cuisine with the world.

  Khao is Chef Vichit’s new home where he wishes to welcome everyone with warm Thai hospitality and cooking from the heart.

เชฟวิชิต มุกระ มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในวงการอาหารไทย และ ตลอดระยะเวลาที่เชฟวิชิตได้ทำหน้าที่เชฟใหญ่ของโรงแรมชั้นนำของประเทศ

เชฟได้นำพาอาหารไทยไปเผยแพร่ทั่วโลก และได้สั่งสอนลูกศิษ์อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ทุกคน รู้จัก เข้าใจ และ หลงรักอาหารไทย

ร้านข้าว คือบ้านหลังใหม่ของเชฟวิชิต ซึ่งเชฟและทีมงานยินดีที่จะต้อนรับทุกคนด้วยอาหารและบริการจากใจ

Our Chef

Chef Vichit Mukura is one of the most celebrated chefs in Thailand. For the past 30 years he has dedicated his culinary career to sharing his knowledge and appreciation of Thai cuisine with the world.

  Khao is Chef Vichit’s new home where he wishes to welcome everyone with warm Thai hospitality and cooking from the heart.

เชฟวิชิต มุกระ มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในวงการอาหารไทย และ ตลอดระยะเวลาที่เชฟวิชิตได้ทำหน้าที่เชฟใหญ่ของโรงแรมชั้นนำของประเทศ

เชฟได้นำพาอาหารไทยไปเผยแพร่ทั่วโลก และได้สั่งสอนลูกศิษ์อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ทุกคน รู้จัก เข้าใจ และ หลงรักอาหารไทย

ร้านข้าว คือบ้านหลังใหม่ของเชฟวิชิต ซึ่งเชฟและทีมงานยินดีที่จะต้อนรับทุกคนด้วยอาหารและบริการจากใจ